Obchodní podmínky pro affiliate (partnerský) program

Obchodní podmínky pro affiliate (partnerský) program

1. Obecná ustanovení

 1. Společnost BIONETA LTD se sídlem 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, Velká Británie, zajišťuje provoz technologie („Technologie“) podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající především v propagaci nabídky zboží prodávané internetovými obchody provozovanými společností BIONETA LTD („Obchody“). Technologie je spravována a provozována společností BIONETA LTD.
 2. Partner bude na svých internetových stránkách („Web“) provozovat Technologii. Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení Provize, jejíž výše bude vypočtena postupem uvedeným v článku III.
 3. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje v online registraci stejně jako v partnerském účtu, jsou pravdivé a úplné. Programu se může účastnit pouze Partner, který má potřebná oprávnění k takové činnosti, zejm. pak příslušné oprávnění k podnikání.

2. Podmínky spolupráce

 1. Partner má možnost na Webu umístit odkaz na produkty nabízené internetovým obchodem Bioneta.cz („Odkaz“).
 2. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnost BIONETA LTD. Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost BIONETA LTD si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.
 3. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek společnosti BIONETA LTD či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi dojem, že Web je vlastněn či provozován zcela či z části společností BIONETA LTD. Logo společnosti BIONETA LTD a doplňující propagační materiály, které se vztahují na společnost BIONETA LTD, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti BIONETA LTD. Partner nesmí využívat název společnosti BIONETA LTD jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu.
 4. V souvislosti s Odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
 5. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah s internetovými obchody provozovanými společností BIONETA LTD relevantní či nikoliv.
 6. Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.
 7. Společnost BIONETA LTD neodpovídá za funkčnost Odkazů a Technologie a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši Odměn podle článku III níže získaných Partnerem na základě Podmínek. Společnost BIONETA LTD neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Technologie nebo Odkazů. Společnost BIONETA LTD neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo činností třetích stran. Za obsah Webu nese odpovědnost Partner.
 8. Partner není oprávněn jakoukoliv část Technologie nebo Odkazu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.
 9. Společnost BIONETA LTD má kdykoli právo změnit obsah i formu Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.
 10. Partner nesmí bidovat či jinak inzerovat v reklamních systémech na výrazy obsahující „BIONETA LTD“ nebo „Bioneta.cz“.

3. Provize

a. Provize bude poskytnuta Partnerovi dle Všeobecných podmínek a ostatních pravidel užívání nástrojů affiliate programu, za níže uvedených podmínek, a to za každého příchozího návštěvníka na stránky Obchodu, který uskuteční nákup zboží, za zboží zaplatí a od takové kupní/spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě, případně v prodloužené lhůtě dle pravidel obchodu BIONETA LTD, neodstoupí.

b. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera do 7 dnů od takového kliknutí zakoupí jakékoliv zboží v Obchodě, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení, resp. ve lhůtě dohodnuté mezi BIONETA LTD a zákazníkem, („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na Provizi ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Provize“).

Výše Provize je stanovena procentuálně podle obratu přivedených objednávek a to následovně:

1. úrověň Provize 10% ……… obrat 0 – 49 999 Kč

2. úrověň Provize 12% ……… obrat 50 000 – 99 999 Kč

3. úrověň Provize 14% ……… obrat 100 000 Kč – 199 999 Kč

4. úrověň Provize 20% ……… obrat 200 0000 Kč a více

c. Na služby (například doprava) se nárok na Provizi nevztahuje.

d. Provize může být zvýšena na základě časově omezené akce či dohodě s Partnerem.

e. Délka platnosti cookie, tedy doba mezi kliknutím na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera a nákupem zboží v Obchodě při které lze nárokovat Provizi, může být oznámením ze strany BIONETA LTD prodloužena případně zkrácena v návaznosti na způsob využívání Technologie Partnerem.

f. Provizi podle článku III obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil zákazník na internetové stránky Obchodu jako poslední před uskutečněním Nákupu. Nárok na Provizi není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na stránkách Partnerů.

g. Nárok na Provizi a její výplatu vzniká pouze za předpokladu, že celková výše Provize dosáhne nejméně 500 Kč, pokud je účet veden v korunách, případně jiného limitu výplatního minima, které partner má uvedené ve svém partnerském účtu. Výplata probíhá převodem na bankovní účet uvedený v registračních údajích Partnera oproti partnerem vystavené faktuře. Faktura musí mít minimální splatnost 14 dnů.  Výplata Provize se řídí Všeobecnými podmínkami.

h. Společnost BIONETA LTD si vyhrazuje právo během 60 dnů od uskutečnění každé transakce/nákupu provést korekci těchto transakcí/nákupů, tedy odstranění neplatných transakcí. Za neplatné transakce se považují zejména transakce, které nejsou způsobilé k výplatě z následujících důvodů:

 1. vrácení produktů v zákonné lhůtě, případně prodloužené lhůtě stanovené BIONETA LTD nebo na stránkách BIONETA LTD,
 2. duplicitní zadání nebo jiná chyba v objednávce, která zabraňuje její realizaci
 3. nedodržení podmínek affiliate programu
 4. v souvislosti s prodejem, nepřijetí úhrady od Návštěvníka nebo vrácení úhrady návštěvníkovi ze strany BIONETA LTD
 5. nepřevzetí objednaného zboží ze strany zákazníka. Teprve po uplynutí této 60 ti denní lhůty vzniká Partnerovi nárok na výplatu Provize, a to v dalším nejbližším výplatním termínu v souladu s podmínkami těmito Obchodními podmínkami.

i. Z technických důvodů je pro uznání Provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

j. Partner má nárok na Provizi z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy, jsou-li splněny podmínky článku III.

k. Partner je povinen zdanit Provizi dle platného Zákona o daních z příjmů stejně jako dodržovat další ustanovení zákona pokud jde o příjem z Provize plynoucí.

l. Pokud Partner poruší ustanovení článku I odstavec 3, nárok na výplatu Provize zaniká. Společnost BIONETA LTD může zaúčtovat doposud nevyplacené Provize proti splatným nárokům vůči Partnerovi.

m. Výše Provize je určena výhradně na základě údajů společnosti BIONETA LTD, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Provize nebudou mít účinek.

4. Technický servis

 1. Technický servis související s provozem Technologie a Odkazů zajišťuje společnost BIONETA LTD. Partner je povinen poskytnout společnosti BIONETA LTD veškerou relevantní asistenci v souvislosti s technickým servisem Technologie nebo Odkazu.
 2. Přístup k reportům a affiliate odkazům získává partner zapojením do affiliate programu BIONETA LTD.
 3. Partner je povinen udržovat internetovou stránku s Odkazem, kterou provozuje, v provozuschopném stavu.

5. Osobní údaje

 1. Osobní údaje Partnera uvedené ve Smlouvě a v systému registrace provozované Technologie, které Partner společnosti BIONETA LTD poskytne, jsou zpracovávány společností BIONETA LTD v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem splnění účelu Smlouvy. Partner tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty společnosti BIONETA LTD k marketingovým účelům, k zasílání aktualit z affiliate programu BIONETA LTD a k zasílání informací o akcích využitelných k propagaci.
 2. Partner souhlasí s tím, že společnost BIONETA LTD může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
 3. Partner akceptací Podmínek dává rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registraci. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti BIONETA LTD. Pokud bude k jeho osobním údajům mít přístup jiný subjekt, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti BIONETA LTD za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž tento subjekt nebude oprávněn údaje předávat jiné osobě.

6. Trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, okamžitým ukončením ze strany společnosti BIONETA LTD dle článku VI odstavec c) nebo odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených dále. Oznámení o ukončení smlouvy může být doručeno elektronickou formou.
 3. V případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného porušení povinností Partnera dle těchto Podmínek či zneužití Technologie má společnost BIONETA LTD právo od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
 4. Smlouvu mohou obě strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 7 dní, která začíná běžet ode dne, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost BIONETA LTD si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí prostřednictvím Partnerského rozhraní nebo e-mailem s předstihem alespoň 7 dní. Aktuální Podmínky budou vždy dostupné na URL adrese https://bioneta.cz/affiliate-obchodni-podminky/. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze Podmínek. Aby se Partner mohl dále účastnit na affiliate programu BIONETA LTD, je povinen nové podmínky přijmout. Pokud Partner s upravenými Podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně informovat o ukončení své účasti v affiliate programu BIONETA LTD.
 2. Veškeré spory vzniklé z Podmínek či v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle Řádu a pravidel tohoto rozhodčího soudu.
 3. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.7.2017.